صفحه اصلی » Adeli110 آرشیف نویسنده (صفحه 2)

Posts by: Adeli110عالمی بلخی از شعار تا عمل

این روزها به مناسبت بیست‌و سومین سالگرد کشته شدن مرحوم عبدالعلی مزاری، دبیر کل پیشین حزب وحدت اسلامی محافل و نشست های متعددی در داخل...

به کدامین گناه کشته شدند؟!

ناگهان همه چیز شکست،‌ سکوت ها شکست، آرامش بهم خورد، خوابها آشفته شد، غلغله ی برخواست، شوری برپا شد، عربده ها طنین افکند، نعره ها...