صفحه اصلی » Adeli110 آرشیف نویسنده (صفحه 3)

Posts by: Adeli110به کدامین گناه کشته شدند؟!

ناگهان همه چیز شکست،‌ سکوت ها شکست، آرامش بهم خورد، خوابها آشفته شد، غلغله ی برخواست، شوری برپا شد، عربده ها طنین افکند، نعره ها...