نمایش نوار ابزار

آونگ از صلیب شکسته

چهارشنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۶

(اسلام ستیزی صهیونیست ها  با  مسیحیت سازی در افغانستان)

در سالهای اخیر با آمدن  نیروهای خارجی در افغانستان، زمینه برای مسیحیت سازی در افغانستان بیشتر گردید، بارها این نگرانی در جلسات متعدد شورای علمای شیعه و شورای اخوت اسلامی (نگارنده بعنوان منشی شورای اخوت)، بحث و راه بیرون رفت از این معضلات صورت گرفت، آیت الله محسنی بارها مبارزات شیخ محمود حلبی  را مثال می زد و اظهار می داشت که ما باید همانند حلبی در این راستا کار کنیم، ایشان در  یکی از جلسات هفتگی شورای اجرائی یکی از اعضای شورای علمای شیعه که  اهل قلم هست، از وی نام برد و اضافه نمود که اینها باید برای شناسایایی اشخاص و مراکز مسیحی سازی توظیف گردد، در نهایت این مسئولیت از سوی شورای علمای شیعه به عهده حجت الاسلام آقای رئیس کمیسیون تبلیغات شورای علمای شیعه گذاشته شد و ایشان از آن زمان دوتن از افراد مورد اعتماد شان را جهت شناسایی مراکز مسیحیت سازی توظیف نمودند، از آنجاییکه جناب آقای هادی جهت تداوی به خارج از کشور سفر نموده بود در چنین شرایطی اشتباهاتی توسط افراد موظف شده وی صورت می گیرد و قضیه افشاء می شود، با افشاء این پروژه برخی حلقات سیاسی به انواع مختلف بهره برداری نمودند و این حرکت را از مسیر اصلیش منحرف ساختند.

پس از آنکه یک شبکه خصوصى تلویزیونى فلمى را به نشر رساند، عبدالهادى ارغندیوال وزیر اقتصاد کشورضمن یک کنفرانس مطبوعاتى اظهار داشت که این وزارت فعالیت  هاى  دو موسسه  خارجى بنام هاى  (NCA) یا موسسه کمک کننده کلیساى ناروى  و(WCF ) یا موسسه خدمات جهانى کلیسا را که متهم به پخش نصرانیت وتبلیغ براى آیین منحرف مسیحیت درافغانستان مى باشند، به حال تعلیق درآورده ودر مورد اتهامات وارده برآنها تحقیق مى کند.

هرچند ترویج مسیحیت در افغانستان از سالها قبل توسط موسسات غربی به طور پنهانی وجود داشته و صدها تن از اتباع کره جنوبی که به عنوان توریست، اما در حقیقت برای ترویج و تبلیغ مسیحیت به افغانستان سفر کرده بودند،  با اعتراض تعداد از مسلمانان  رو برو شدند که در نهایت باعث اخراج این توریستان توسط دولت از کشور انجامید، البته آمار دقیقی از پیروان آیین مسیحیت در افغانستان در دست نیست، اما دو سال قبل سازمان سیا، پیروان دین مسیح در این کشور را ۵۰۰ هزار نفر تخمین زد که در اجرای اعمال دینی خود با محدویت رو به رو هستند.

در این جزوه به برخی گزارشات و دیدگاهها اشاره می گردد، در نظر است تا در آینده تحقیقات بیشتر در این زمینه صورت گیرد.

مطالب مشابه