نمایش نوار ابزار

اطلاعیه

چهارشنبه ۴ جوزا ۱۳۹۰

  بای ذنب قتلت

ملت شریف و مسلمان افغانستان، طور که همگان اطلاع دارند در جریان هفته گذشته نیروهای خارجی مستقر در ولایت تخار دست به عملیات خود سرانه شب هنگام زده که منجر به شهادت اعضای یک خانواده گردید، بعدا در اثر آن، تظاهرات وسیع از مردم مسلمان در مرکز این ولایت صورت گرفت.  با آتش باری های نیروهای مسلح داخلی و خارجی صدها تن کشته و زخمی گردیدند که این خود بی پروایی نیروهای خارجی و ناتوانی و کم تجربگی دولت مردان افغانی را به نمایش می گذارند، بناء شورای اخوت اسلامی افغانستان فاجعه المناک را به شدت نکوهش نموده و خواستار مجازات عاملین آن در سطح ملی و بین المللی می باشند تا در آینده چنین حوادث تأسف بار بیش از این تکرار نگردد.

شورای اخوت اسلامی افغانستان

1 جوزا 1390

مطالب مشابه