نمایش نوار ابزار

راههاي مقابله با تهاجم فرهنگي

شنبه ۲۴ میزان ۱۳۸۹

  جوامع اسلامی همیشه در معرض تهاجمات گوناگون چون تهاجم فرهنگی، نظامی وقرار دارند.

تهاجم فرهنگي از تهاجم نظامي، سياسي واقتصادي خطرناك تر مي باشد، اين سرطان فكري اگر وارد جامعه ای دینی شود آنگاه آن جامعه را از هرجهت بسوي نابودي مي كشاند.

اگر باور داریم كه در شرایط فعلی ملت ما واسلام در معرض شدید تهاجم فرهنگی بیگانگان قرار گرفته که همه چیز حتی هویت وشخصت وکیان ما را از بین می برد،  واگر مسئولیت اسلامی ما حکم می کند که از امروز مان، برای گرفتار نشدن در دام تکرار فجایع گذشته وحال كه توسط استعمارگران فرهنگي جامعه ای اسلامی را به سقوط نزديك مي سازد، در آن صورت بايد تا حد جان از ارزش هاي ديني مان حراست وپاسداری کنیم.

بنا براین، تهاجمات ناگوار وزیانبار توسط بیگانگان که  موجب نگرانی ودلهرگی مسلمانان گردیده و آنچه که بیشتر  اضطراب آور ونگران کننده است، این است که انسان مسلمان در مقابل این تهاجمات از قدرت دفاعی کافی برخوردار نباشند.

پس چه کنیم تا تهاجمات فرهنگی بیگانگان نتوانند بر فرهنگ ديني وملي ما آسیبی وارد سازد وما نیز بتوانیم فرهنگ قرآن واسلام ناب را از خطراین تهاجم حفظ کنیم.

براي مقابله با تهاجم فرهنگي که توسط بيگانگان سازمان دهی می گردد، موارد ذیل را باید بطور جدی در نظر گرفت و بدان عمل نمود:

1 – اعتقادات توحیدی وجهان بینی از مبداء تا معاد واخلاق اسلامی را در جامعه تبلیغ کنیم تا جامعه اسلامی  از لحاظ اعتقاد وعمل دینی قوی گردیده وفرهنگ اعتقادی وعملی اسلامی بارور و دربرابر تهاجم فرهنگ بیگانگان تا حدی زیادی نفوذ ناپذیرشود.

2 – باید عوامل مستقیم فساد ویاوران فرهنگ بیگانه در صورتی که استعداد پذیرش حقایق را نداشته باشند ونتوانند از ثمرات راه اول بهره  گیرند وخود را اصلاح کنند، شدیدا برخورد شود.

3 – بی تردید مبارزه با این پدیده باید براساس برنامه ریزی های حساب شده انجام گیرد. در این برنامه ریزی باید موارد ذکر شده مورد توجه دقیق واقع شود.

4 – مدارس دینی و دانشگاه مرکز پرورش انسان های آگاه وتحصیل کرده اند وعالم ومحصل می توانند در بالا بردن قدرت دفاعی فرهنگی،  جامعه برای مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانگان نقش مؤثری را ایفا کنند.

بنا براین، باید برای تحقق این کار آیی الهی ومقدس به طور جدی سرمایه گذاری شود. عالم دینی به زمان وزبان تبلیغ کند؛ به تربیت الگویی واسوه ای عنایت داشته باشد واز وجود خود وزندگی خود الگویی مقدس برای معرفی فرهنگ اسلام بسازد تا در کنار تبیین حقایق، تأثیرعملی نیز داشته باشد.

دانشگاه هم باید، با استفاده از قدرت وجهه عملی ودانشگاهی، در پرتو نیروی ایمان وباورهای ماورایی سنگر تدریس دانش ومعرف فرهنگ غنی اسلام و قرآن باشد وروحیه مقابله با فرهنگ بیگانگان را در تحصیل کرده گان افزایش دهد.

 5 – مسئولیت فراگیرانسان مسلمان وپیروقرآن برای جامعه بیان شود وزیان عواقب شوم بی تفاوتی تشریح گردد تا حسن مسئولیت دینی وانسانی زنده شود.

6 – امر به معروف ونهی از منکر زنده شود وخطر ترک این دو وظیفه مقدس گوش زد گردد تا همه ای مردم ویا دست کم اکثریت، بنا به وظیفه اسلامی، ناظر اعمال یکدیگر بوده، نظارت ملی در سطحی وسیع عملی شود؛ زیرا تذکرهای پیوسته وهمگانی مؤثرترین عامل طرد فرهنگ مهاجم بیگانه است.

7 – لازم است مساجد وتکایا فعال شوند؛ به گونه ای که قدرت جذب نسل جوان را پیدا کنند. وبرای رسیدن به این هدف متعالی ومؤثر ضروری است.

8 – برکلیه برنامه های رادیو وتلویزیون نظارت دقیق ودائم شود واز پخش برنامه های که بدآموزی فرهنگ دارند وغیر مستقیم مروج فرهنگ بیگانه بشمار می آیند جلوگیری شود. همچنین باید فیلم  های سینمایی ونمایش نامه ها، که در سینماها وتالارها عرضه می شود، بوسیله کارشناسان امور تربیتی وعلوم انسانی تحت نظارت دقیق قرار گیرد تا نقطه های ضعف آنان شناسایی واصلاح گردد.

9 – با مجلات وروزنامه هایی که هنوز نتوانسته اند در جهت فرهنگ بیگانه به بدنه جامعه اسلامی اند ودر حقیقت بازوان توانای این تهاجم به شمار می روند، قاطعانه وبدون مسامحه برخورد شود.

10 – مبارزه ومقابله فرهنگی دائم ووسیع ومنطقی با فرهنگ تجمل گرایی واشرافیت که به سرعت در حال توسعه وپیش روی است؛ زیرا که فرهنگ تجمل گرایی عامل وزمینه ساز ورود وپذیرش فرهنگ مهاجم بیگانه است. به جاست این برنامه از ابتداء در ارگانها و دوایر دولتی وزندگی هدایت گران جامعه شروع گردد تا مردم به سوی ساده زیستن ترغیب گردند واسوه های حسنه چراغ راه شوند.

11 – با لا بردن سطح اقتصادی ومعیشتی خانواده های کم در آمد وفقیر وتأمین نیازمندی های اولیه آنها از قبیل مسکن، خوراک وپوشاک، در محدود کردن پذیرش فرهنگ بیگانه که فساد وتباهی به همراه دارد، مؤثراست.

12 – هماهنگی کلیه نهادها وارگانها وانجمن های اسلامی ومساجد وبنیادهای فرهنگی در تنظیم برنامه های منسجم وکارشناسی شده واجتناب نا پذیرازتک روی وبه کار گیری سلیقه های شخصی ضرورت کامل دارد.

13 – هماهنگی ووحدت کلیه جوامع اسلامی مخصوصا همدلی میان شیعه وسنی در مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه لازم است.

14 – ایجاد جبهه قوی ومشترک میان فرهنگیان کشور، جهت همیشگی وهماهنگی آنها در برابر تهاجمات فرهنگی بیگانگان نیاز مبرم است.

امیدواریم که با سرمشق وسرلوحه قرار دادن موارد فوق بتوانیم آگاهانه در برابر تهاجمات فرهنگی بیگانگان مقابله و ایستادگی نموده واز فرهنگ ناب دینی حراست وپاسداری نماییم.

نويسنده:

سيدجعفرعادلي«حسيني»

منبع:

پامیر نشریه  شهر کابل – شماره 254 سه شنبه 20 قوس 1386

مطالب مشابه