نمایش نوار ابزار

سردار جهاد

دوشنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۳

 مظهر صدق و صفا چهره استاد مبشر

وادی عشق تماشاگر استاد مبشر

داشت ایمان به الله به سرحد خلوص

غافل از عشق نشد لحظه استاد مبشر

جامه اش پاکی و تقوی بلبش ذکر خدا

درسحر زمزمه سجده استاد مبشر

اهل اندیشه و دانش به حقیقت استاد

الگوی خلق حسن شیوه استاد مبشر

مرد شمشیر و قلم سرور و سردار جهاد

شاهد فن سخن خطبه استاد مبشر

دشمنش کشت ولی نام نیکویش باقیست

آری آن از عمل زنده استاد مبشر

رفت با پیکیرخونین به لقا معشوق

لیک از دل نرود غصه استاد مبشر

عمرکوتاه و پرثمر و پرمعنی

کی توان مصطفوی قصه استاد مبشر

 

مطالب مشابه