مصارف گزاف عروسی ها، مردم افغانستان را به ستوه آورده

تلویزیون خورشید یکی از شبکه‌های تلویزیونی خصوصی افغانستان می باشد که از شهر کابل پخش و یکی از برنامه‌هایی که به صورت مستقیم نشر می‌گردد، برنامه رسم زندگی هست که ساعت ۲ بعد از آغاز و به مدت ۳۰ دقیقه بصورت زنده به نشر می رسد.