نمایش نوار ابزار

مکتوب شماره 1771 ریاست دفتر شاروال 35 / 7 / 1386

پنجشنبه ۲۲ میزان ۱۳۸۹

بریاست محترم نشرات!

  بمنظور فعالیت های گسترده و متوسع نشراتی از لحاظ کمیت و کیفیت و سلیتا محترم داکتر سردار محمد «رحیمی» مشاور شاروالی کابل در امور فرهنگی ونشراتی معرفی گردید زمینه همکاری را فراهم ساخته و با در یافت کاپی مکتوب هذا تمام ریاست های مرکزی ونواحی در جریان بوده باشند.

با احترام

دیپلوم انجنیر روح الله«امان»

شاروال کابل

پيشنهاد به جواب مکتوب شماره 1771 شاروال کابل

  به مقام محترم شاروالی کابل!

احتراماًنگاشته میشود !

نامه که حاوی معرفی داکتر سردار محمد «رحیمی» مشاور شاروالی در امور فرهنگی و نشراتی به صفت همکار ریاست نشرات می باشد  از سوی ریاست محترم  دفتر مقام اصدار و به اداره پامیر مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه هیأت تحریر هفته نامه پامیر در این نامه . چند مسئله قابل مکث و تأمل می باشد:

1- در نامه واضح نگردیده که آقای رحیمی به صفت همکار ریاست نشرات معرفی گردیده اند و یا هم مشاور اگر صرف پای همکاری در میان باشد. ریاست نشرات و هفته نامه پامیر ورود ایشان را در صف همکاران قلمی خویش استقبال نموده بی صبرانه انتظار همکار ی شان را آرزو می نمایند.

2- اگر منظور از آمدن آقای رحیمی مشاوره و رهنمایی ایشان به این اداره باشد باید گفت که؛ ریاست نشرات و هفته نامه پامیر در ترکیب آن کادر های مسلکی و کار از موده مصروف خدمت اند. با توجه به تجار ب و اندوخته های فرهنگی شان نبض کار رسانه یی را خوب تر درک و  همواره  تلاش های گسترده یی را به منظور بلند بردن کیفیت و کمیت نشریه انجام داده که دراین راستا  طرح های را به منظور برآورده سازی به مقام محترم پیشکش  کرده اند.

3- مطابق قانون مطبوعات ، صلاحیت ها و مسئوولیت های مدیرمسئوول، سکر تر مسئوول و اعضای هیأت تحریر بر جسته بوده   وهفته نامه پامیر نیز با توجه به خط نشراتی خود در راستای مفاد قانون مطبوعات، عمل می نماید. با در ک این اصل ، فکر می کنیم که هر گونه ، مشوره ، اعمال نفوذ ، دساتیر و رهنمایی ، در مغایرت با پالیسی رسانه یی قرار می گیرد.

4-به گمان اغلب ، آقای داکتر رحیمی در رشته دیگری تخصص  داشته و گواهی نامه مسلکی در ژورنالیزم ندارد با این حال چگونه ممکن خواهد بود که در بعد فرهنگی  و رسانه یی  کادر های مسلکی،  با تجربه و سابقه کار این اداره را  مشوره اکا دمیک دهد و  و راه  توسعه کیفیت و کمیت نشریه را شناسایی نماید.

بدینوسیله موضوع به مقام محترم پیشنهاد گردیددر زمینه طوریکه لازم دانند هدایت خواهند فرمود

با احترام

سید جعفر عادلی «حسینی»

رئیس نشرات

مطالب مشابه