نمایش نوار ابزار

مکتوب شماره 642 معینیت خدمات شهری 30 / 5 / 1386

پنجشنبه ۲۲ میزان ۱۳۸۹

بریاست محترم نشرات!

  بنا برحكم جناب محترم شاروال صاحب كابل رياست نشرات موظف شد بود كه جريده پامير قبل از نشر توسط اينجانب مورد ارزيابي قرار گيرد ومطابق با پاليسي دولت جمهوري اسلامي افغانستان و شاروالي كابل با مطابقت قانون اساسي كشور به نشر برسد.

چنانكه شماره 1381 مورخ 23 اسد 1386 جريده پامير كه بدون چك من به نشر رسيده به مشاهده مي رسد:

1 –  عنوان جريده كه خلاف ماده (16) قانون اساسي كه زبانهاي پشتو ودري زبانهاي رسمي دولت مي باشد بدون اخذ منظور مقام محترم شاروال صاحب تغيير نموده.

2 – در صفه (3) جريده مصاحبه رئيس نشرات «وجود محروميها ونبوده صلاحيت ها در شاروالي كابل» تحريريافته كه واضح نشده كدام صلاحيتهاي را شاروالي كابل ندارد؟

3 –  در صفحه سوم جريده مصاحبه رئيس نشرات پروگراف سوم شهرداري كابل تحرير يافته كه خلاف ماده (16 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان مي باشد كه در آن ذكر شد «مصطلحات علمي واداري ملي موجود در كشور حفظ گردد»

4 –  در تمام جريده مضامين بد ذكر اسماي مستحار تحرير يافته است.

بنا موضوع نگاشته شد تا مسولين معلوم و وجهت باز پرس بدارگان هاي عدلي معرفي گردد و همچنان جريده بدون چك من به نشر نرسد.

با احترام

الحاج غرزی «خوا خوژی»

معین خدمات شهری

كاپي برياست محترم دفتر

كاپي برياست محترم عمومي ارتشا و فساد اداري

 

جواب مکتوب شماره 642 معینیت خدمات شهری

به معینیت محترم خدمات شهری!

  به جواب مکتوب 642 مورخ 30/5/1386 شما نگاشته می شود:

مکتوبی که به امضاء محترم معین خدمات شهری عنوانی ریاست نشرات به امضاء رسیده حاوی محتوا و موادی می باشد که قابل تأمل و تعمق است که در چهار بند تحریر یافته و مسوولین آن را عامل تخطی های متعدد دانسته و به صورت رسمی به ریاست محترم عمومی ارتشاء و فساد اداری جهت بازپرسی به ارگان های عدلی معرفی نمودند، که به خاطر روشن شدن ذهنیت های ادکن و مغشوش ارسال کننده مکتوب جواب موادات ارسالی را به صورت کامل و مبسوط البته بصورت محترمانه و در با نظرداشت قانون اداره (منجمنت) جواب گو باشیم:

1- در ابتدای مکتوب این طور تحریر یافته که: «ریاست نشرات بنابر حکم جناب محترم شاروال صاحب کابل موظف شده بود که جریدة پامیر قبل از نشر توسط اینجانب مورد ارزیابی قرار گیرد. و مطابق با پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و شاروالی کابل با مطابقت قانون اساسی کشور به نشر برسد.»

در این رابطه باید گفت که حکمی مبنی بر ارزیابی جریدة پامیر از جانب هیچ فرد یا افرادی به امضاء شاروال محترم کابل به این اداره مواصلت نورزیده و گذشته از این تعبیرات سلیقوی،  ارزیابی یک نشریه مطابق با قانون رسانه ها،  ماده سوم بند 16 حق محفوظ و مسلم مدیر مسوول است که پالیسی و سیاست گذاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و شاروالی کابل را در سرخط اهداف خود قرار می دهد و در اولویت بعدی سابقه نشراتی و تخصص در حیطه مطبوعات است که مدیر مسوول در نزد مراجع جوابگو و پاسخگو می باشد نه فرد و شخص غیر مسوول دیگری.

2- در مورد عنوان جریده که ادعا صورت گرفته بود که تغییرات بدون اخذ منظور مقام محترم شاروال کابل صورت گرفته است باید گفت که:  «عنوان» هیچگاه تغییر نکرده و عنوان از پنجاه و پنج سال به این طرف همان «پامیر» بوده است و معین خدمات شهری باید تفاوت بین واژه «عنوان» و «کلیشه» را قائل شوند. در ثانی جناب ایشان می توانند با مراجعه به اولین کلیشه  نشریه، تغییرات را تا اکنون مشاهده فرمایند، برای معلومات بیشتر می توانند به صفحه هشتم و نهم شماره مسلسل 288 ، 24 عقرب 1385 مراجعه نمایند که 10 بار کلیشه و نشان تغییر نموده است .

3- در مکتوب ذکری از مصاحبه رئیس نشرات به میان آمده که بر جملة: «وجود محرومیها و نبوده صلاحیت ها در شاروالی کابل تحریر یافته که واضح نشده کدام صلاحیت های را شاروالی کابل ندارد؟»

لازم به یاد آوری است که در مادة ششم ، بند اول قانون رسانه ها، ژورنالیستان در اجرای فعالیت های مسلکی مربوط به نشر گزارشها و نظریات انتقادی مورد حمایت قانونی قرار می گیرند. هرچند جمله از نگاه نگارش مشکلات خاص خود را دارد، اما در مورد محتوای این جمله باید گفت که: در مورد محرومیت ها توضیح بیشتر نیست چرا آنکه همه برمحرومیت ها و عدم امکانات شاروالی کابل واقف هستند. اما در مورد نبود صلاحیت ها تعاریف و تفاسیر مشرحی وجود دارد که ضرورت به وقت کافی و گنجایش مناسب حجمی مکتوب دارد.

و اگر دید موشکافانه معین محترم به مصاحبه جلب شده باشد صلاحیت های شاروالی کابل در مقایسه با دیگر شاروالی های جهان مورد نظر قرار گرفته است چنانچه ما شاهد این هستیم که در دیگر کشورهای جهان، پولیس، ترافیک، اطفائیه، استقلالیت امور مالی و بسیاری از موارد دیگر تحت کنترول شاروالی می باشد در حالی که شاروالی کابل این صلاحیت ها را در مجموع کلی در زیر ساخت های بنیادی خود ندارد که باز هم تاکید می گردد برای تشریح و بسط درونمایه مصاحبه ضرورت به مناظره و رویارویی کلامی وجود خواهد داشت.

4- مورد دیگری که روی آن انتقاد صورت گرفته عنوان نمودن واژه «شهرداری کابل» در مصاحبه است که این واژه را خلاف ماده 16 قانون اساسی افغانستان دانسته اند. موردی که باید روی آن پافشاری نمود این است که احساسات میهن دوستی و حفظ کردن لسان های ملی و مخالفت با برخی لهجه های خارجی دیگر قابل قدردانی است اما اهمیت تر و سزاوارتر این است که مشکل شهر کابل واژگانی چون: «شاروالی » یا «شهرداری » نیست؛ بلکه مشکل شهر کابل وضعیت نا هنجار مشکلات عدیدة مردم و همشهریان است؛ واژه ها و کلمات قابل تغییر و تصحیح هستند اما ضرورتر وضعیت نامتجانس و نابسامان شهر است که بیشتر مورد نگاههای منتقدانه مردم، رسانه ها و طیف های شهری قرار می گیرد. گذشته از تمام این موضوعات اصطلاح «شهرداری» را بارها مقامات شاروالی کابل، رسانه ها ونهادهای علمی و فرهنگی بیان نموده اند و از نقطه نظر جنبه زبان شناسی مشکلی نداشته و این واژه از لحاظ دستوری نیز درست می باشد. واگر معین محترم خدمات شهری تشویش مادة شانزدهم را داشت  و دلسوزی به زبانهای دری و پشتو دارند. امیدواریم بعد از این در مکتوب شان چنانچه در این مکتوب ارسالی شان مشاهده می گردد واژه «چک» را که نه واژه دری و پشتو بلکه یک واژه انگلیسی لاتین می باشد تبارز ندهند و در نوشته و گویش خود این کلمه بیگانه خارجی را مخصوصاً در مکاتیب رسمی دولتی مطابق ماده 16 قانون اساسی به کار نبرند .

6- مورد دیگری که برای معین محترم مشکل ساز گردیده است این بوده که ایشان در مکتوب؛ از مضامین با اسامی مستعار در جریده انتقاد نموده اند.  معین محترم باید معلومات داشته باشند که نویسندگان و شاعران از خود اسامی مستعار دارند و آثارشان بعضاً نه با اسم واقعی بلکه با اسم مستعارشان به چاپ می رسد و این موضوعی نیست که ما مانع آن گردیم بلکه یک روند جهانی در دنیای ادبیات کلاسیک و مدرن است.

7-  مهمترین قسمت این مکتوب که حائز اهمیت می باشد این است که معین محترم خواهان این شدند تا مسوولین این نشریه جهت بازپرسی به ارگان های عدلی معرفی گردند و همچنان کاپی این مکتوب به ریاست محترم عمومی ارتشاء و فساد اداری ارسال گردیده است.  در این باره جوابیه های بالا برای جناب معین محترم خدمات شهری و دیگر کسانی که علاقمندی به سئوالات ایشان دارند مقنع و کافی می باشد وضرورت به پاسخ دیگری نیست  و اینکه یک «قلم» جهت بازپرسی به ارگان های عدلی راجع گردد دلایل و استنادات محکم و قوی می طلبد که در این جا  بیشتر احساسات سلیقوی فرد تبلور یافته است و نشریه «پامیر»  منحیث یک اداره نشراتی هیچ گونه جرمی مبنی بر اختلاس، رشوت، احکام رنگارنگ و فریبکاری نداشته و جای این نوع تخلفات  نباید در نشریه پامیر جستجو گردد.   قابل ذکر است که در صورت  موجه بودن این مکتوب؛  از نقطه نظر اداری و مرتبطیت  آن با فعالیت های خبرنگاری و روزنامه نگاری نه به ریاست عمومی ارتشاء و فساد اداری بلکه به کمیسیون تخطی مطبوعات در وزارت اطلاعات و فرهنگ رابطه می گیرد.

8- وجود سلسله مراتب و نزاکت های اداری با توجه به قانون اداره  باعث آن گردیده تا ریاست نشرات قوانین رابطه های اداری را حفظ نماید.  اما این موضوع بدین مفهوم نیست که شاخص های ژورنالیستی زیر سوال برود و اصولاً غیر از مدیر مسوول که طرف اعتماد  صاحب امتیاز می باشد هیچ کس حق دخالت و تشبث در امور نشراتی را ندارد و از این اصل نه تنها نهادهای ژورنالیستیکی بلکه دولت قویاً حمایت می کند همچنانکه در فصل دوم ماده 4 بند 2 قانون رسانه ها صریحاً آمده است که : «دولت آزادی رسانه های همگانی (دولتی و شخصی) را حمایت، تقویه و تضمین می نماید. هیچ شخص حقیقی یا حکمی به شمول دولت و ادارات دولتی نمی تواند فعالیت آزاد رسانه های خبری یا معلوماتی را منع، تحریم، سانسور یا محدود نموده و یا طور دیگری در امور نشرات رسانه های همگانی و معلوماتی مداخله نمایند مگر مطابق احکام این قانون.»

9- متأسفانه نگارش مکتوب از معایب و نقص های فراوان برخودار بود که بخاطر جلوگیری از تکثر این اشتباهات ضرورت است مواردی از آن را  بر شمرده تا خطای مکرر به وجود نیاید.

« سطر چهارم شماره 39 می باشد که 1381 درج گردیده است- جمله «که بدون و چک من به نشر رسیده» که ساختار جمله ناقص می باشد. «وجود محرومیها و نبوده صلاحیت ها» که درست آن «وجود محرومیت ها و نبود صلاحیت ها» . «صفه» که «صفحه» درست آن می باشد- «پروگراف» که در انگلیسی  معنی دیگری می دهد درست آن «پاراگراف» می باشد.

در جای دیگر آمده:« در تمام جریده مضامین بد ذکر اسمای مستحار تحریر یافته است» که جمله از توازن و تعادل واژگانی برخوردار نیست و واژه مستحار،  معنی و مفهوم نداشته که درست آن مستعار است وبرای معلومات بیشتر کلمه «مستعار» یک صفت نامتداول و عاریتی است که قبلا توضیح داده شد.  جمله: «موضوع نگاشته شد تا مسئولین معلوم  و وجهت بازپرس بد ارگان های عدلی معرفی گردد.» هر نویسنده و کاتب عادی مرتکب اشتباه جملاتی چون جمله بالا نمی گردد وحذف «واو» در کلمه مسوولین و دو «واو» زائد در جمله، بازپرسی که تبدیل به بازپرس گردیده، «به» که تبدیل به «بد»  شده و کلمه گردد که در جمله مفرد آمده که صحیح آن «گردند» می باشد و در آخر واژه «چک» که کلمه انگلیسی است وباید معادل آن به یکی از لسان های ملی کشور مطابق با ماده 16 قانون اساسی نگاشته شود.

با توجه به تشریحات فوق، بسیار خوب خواهد بود که معین محترم خدمات شهری قبل از آنکه یک نشریه هفته نامه را ارزیابی یا به اصطلاح ایشان چک نمایند بهتر است تأمل کافی و وافی بر چگونگی تنظیم سطور و تعادل و توازن جملات داشته باشند و املاء حروف را مورد ارزیابی قرار دهند. در پایان  ضمن قدردانی و سپاسگذاری از احساسات نیک و شایسته معین محترم خدمات شهری نسبت به قشر فرهنگی مخصوصاً قلم به دستان نشریه پامیر آرزومند آنیم تا زاویه دید مثبت نسبت به فرهنگیان داشته چه آنکه فرهنگ،  اصلی است پایدار و همیشگی  که بقا و تداوم یک جامعه به آن وابسته است، پس به امید آرزوی روند کیفی خوب در تمامی ادارات کشور.

با احترام

سید جعفر عادلی «حسینی»

رئیس نشرات  شاروالی کابل

کاپی به:

         معینیت محترم شاروالی

        معینیت محترم ساختمانی شاروالی

        ریاست دفتر مقام محترم شاروالی

        ریاست محترم عمومی اداری

        ریاست محترم عمومی تفتیش داخلی

مطالب مشابه