نمایش نوار ابزار

نامه سرگشاده به جلالتمآب حامد كرزي

دوشنبه ۱۷ عقرب ۱۳۸۹

رئيس جمهور،  جمهوری  اسلامي افغانستان!

    اين جانب سيد جعفر عادلي «حسيني» رئيس نشرات شهرداری کابل به فرمان جناب شما در اين رياست فرهنگي و تبليغاتي  بصورت صادقانه ايفاي وظيفه نمودم  اما با آمدن مير عبدالاحد صاحبي به حيث شهردار كابل ناگهان در سيستم اداري، كاري و تخنيكي شهرداری كابل ضعف هاي بيشماری  آشكار شد و ضعف مديريت به حدي از جانب وی اوج گرفت كه فرصت طلبان و برخي جريانات استفاده جو از اين نقاط ضعف،  استفادهای  بي شمار نمودند كه ما بصورت شفاف، سالم و دلسوزانه برخي موارد را بخاطر اصلاح روند اداره به شهردار كابل گفتیم.

اما با تأسف كه نامبرده بدون شنيدن كدام استدلالي من، معاون و هيئت تحرير نشريه را بصورت عقده مندانه و سليقه شخصي به كسر معاش مجازات و بارها تهديد به برطرفي، زندان و يا دوسيه سازي مي نمود كه ما نيز با منطق و دلايل كافي به عنوان يك تبعه افغانستان جواب ارايه نموديم. بطور مثال شهردار كابل ما را بدون موجب و با در نظر داشت مراحل مجازات غير قانوني تأديب نمودند آنهم بخاطر يك روز تأخير  تخنيكي و فني در چاپ نشريه؛ در حاليكه خود وي در احكام رياست جمهوري مبني بر توزيع نمرات زمين به برخي افراد مستحق از جمله بازمانده گان شهدای حادثه انفجار تعلل و تأخير ورزيده و شش ماه به اين حكم مطابق قانون رسيده گي مجمل نياورده است كه اين امر مطابق قانون قضا به حبس متوسط محكوم خواهد شد.

 از طرفي ديگر شهردار كابل به جاي آنكه خود را مصروف خدمات عام المنفعه نمايد و به امور و اوضاع آشفته شهر رسيده گي نمايد به موارد كوچكي چون نظارت به حاضري كارمندان، منفكي اجيران، مجازات هاي بدون موجب كارمندان خود را مصروف نموده است.

اخيراً شهردار كابل به تحريك و ترغيب گروهي ماجراجو در درون شهرداری كابل دو نفر را به حيث رئيس و معاون رياست نشرات به جاي اين جانب و معاون من؛ حضور مقام رياست جمهوري پيشنهاد نموده اند و با مطرح نمودن مسايل حساس برانگیز مختلف كوشش ورزيدند تا از اين طريق به اهداف و مقاصد كينه جويانه شان دست يابند.

اينكه شهردار كابل به عقايد، ارزش هاي ديني و مذهبي و شخصيت افراد توهين و بي احترامي مي نمايد و از جانبي مردم كابل از شيوه برخود و عملكرد نامبرده به ستوه آمده ا ند که بحث كلاني را مي طلبد.

اميد است مقام محترم به خواست ما  مبني بر مجازات غير قانوني شهردار کابل الطافات داشته و پيشنهاد مكرر مبني بر برطرفي و تهديدات ديگر از جانب شهردار كابل را لطف فرموده بالای نهاد های ذیدخل هدایت نموده تا آنان به این ماجرا  رسيده گي فرمايند و ادامه كار شهردار كابل را با تعيين هيئت با صلاحيت بررسي و به جاي آن فردي دلسوز، متعهد و مردمي كه تجربه كافي و روحیه خدمت صادقانه همانند داکتر غلام سخی نورزاد در عرصه شهرداری كابل داشته باشد مقرر و منصوب نمايند.

با احترام

سيد جعفر عادلي «حسيني»

منبع:

سایت کابل دیلی  یکشنبه 12  عقرب 1387

مطالب مشابه