نمایش نوار ابزار

چشم پوشی کمیسیون بررسی شکایات رسانه ها

پنجشنبه ۲۲ میزان ۱۳۸۹

سخنی با رسانه های جمعی و کمیسیون بررسی شکایات ورسیدگی به تخلفات رسانه ای

  همانگونه که آزادی بيان به عنوان بزرگترین دستاورد نظام  اسلامی کشور تبارز یافته، با انفاذ قانون رسانه ها، صلاحیت ها و مسئولیت های رسانه ودر رأس آن مدیر مسئول نشریه نیز مشخص گردیده است، که با توجه به آن هر نهاد نشراتی، چه دولتی و آزاد، خط معیني را تعقیب کرده و در برابر قانون پاسخگو می باشد. اما در این میان هرگونه اعمال نفوذ، تحمیل سلیقه ها، افکار واندیشه های فردی و امثال آن، سانسور قبل از نشر تلقی شده و تخطی آشکار از مفاد قانون رسانه ها بشمار می آید، که بدون شک توسل به این امر،  از یک سو اگر خط نشراتی نشریه را به عنوان وسیله اطلاع رسانی انعکاس واقعیت ها و تنویر آگاهی عامه خدشه دار می سازد و از سوی دیگر تعهد ژورنالیستان را در قبال وظایف ومکلفیت های مسلکی شان زیر سئوال می برد.

در آن صورت است که نشریه ماهیت اصلی اش را باخته و نمی تواند، منحیث یک ارگان زنده و فعال در وجود دست اندکارانش، خدمتی را به خوانندگانش ارائه دهد، با ارائه نکات چند و کوتاه این نتیجه را بدست می آوريم، که هرگونه اعمال نفوذ،  سانسور،  تهدید و تخویف ایجاد نمودن به اهل رسانه، معضله بسیار بزرگ محسوب می شود که این عمل مقابل شدن در برابر قانون با استفاده از پوزیشن و موقف خواهد بود.  اما در این جا است که کمیسیون تخطی مطبوعات به دور از تعصبات سمتی ولسانی  به مشکلات و موانع رسانه ها رسیدگی کند، زیرا یکی از دست آورد های مهم و قابل لمس نظام اسلامی  ایجاد فضای باز و فراهم ساختن فعالیت ها وحمایت رسانه ها توسط کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه ای است ودر غیر آن اگر چنین نباشد،  رسانه ها هیچگونه نیاز مندی  به کمیسیون بررسی شکایات… ندارند.

خواننده گان محترم!

با آوردن متن مکتوب معین خدمات شهری وپاسخ آن توسط ریاست نشرات  و همچنین متن  مکتوب ریاست نشرات شهرداری کابل و فیصله ای کمیسیون بررسی شکایات ورسیدگی به تخلفات رسانه ای  بحضور شما پیش کش می گردد،  اینک قضاوت به عهده  شما خوانندگان محترم است.

 مکتوب شماره 529 ریاست نشرات شهرداری 7 / 6/ 1386

به وزارت محترم  اطلاعات وفرهنگ !

قابل توجه کمیسیون تخطی از رسانه ها!

 

اخیرا از آدرس معین خدمات شهری شاروالی کابل، نا مه ای عنوانی این اداره مواصلت ورزید که در آن به زعم معین خدمات شهری، از تخطی های آشکار مسئوولین نشریه سخن گفته شده وبه کاپی نامه شان، ریاست ارتشاء و فساد اداری را نیز در جریان گذاشته تقاضا کرده تا موضوعات مورد نظر را تعقیب و اجراات قانونی نمایند. نامه فوق که در ناآگاهی از کار مطبوعاتی ترتیب اثر داده شده، آنچه که از این نامه برمی آید، مداخله آشکار و اعمال نفوذ بالای نشریه را می توان تعبیر کرد. بناء اداره پامیر به پاسخ نوشته معین محترم پرداخته ویک کاپی آن نیز به هدف آگاهی وزارت محترم نگاشته شد.

با احترام

سید جعفر عادلی «حسینی»

رئیس نشرات  شاروالی کابل

 

مکتوب شماره 174 کمیسیون بررسی شگایات 14 / 8 / 1386

  به دفتر محترم جریده پامیر!

شکایت نامه ارسالی آن دفتر محترم از طرف کمیسیون بررسی شکایات ورسیدگی به تخلفات رسانه ای در جلسه نوبتی مورخ 20 / 6 / 1386 مورد غور وبررسی قرار گرفت که بعدا در مورد چنین تصمیم اتخاذ شد:  چون جریده پامیر ارگان نشراتی شاروالی محترم کابل می باشد باید مطابق پالیسی شاروالی محترم نشرات نماید واز جانبی موضوع یاد شده مطلقا موضوع داخلی آن اداره بشمار می رود، می توانند از طریق خویش برای برطرفی مشکل عایده شان، خود عمل نمایند.

با احترام

عبدالکریم خرم

رئیس کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه ای

 

  پیشنهاد برکناری رئیس نشرات بتاریخ 6 / 6 / 1386 به رئیس جمهور

یکی از مشکلات کار اداری در افغانستان این است چنانکه کارمندی از اوامر شخصی و سلیقه ای آمر خویش سرپیچی کند، آن را بدون دلیل از وظیفه أش سبک دوش می نمایند.

روح ا… امان شهردار وقت نیز به بهانه اصلاحات در شهرداری،  پیشنهاد محمد بشیر هاتف یکی از نطاقان تلویزیون شمشاد را به عنوان رئیس نشرات شهرداری به ریاست جمهوری پیشنهاد نمود، اما این پیشنهاد به دلیل حرکت عقده مندانه مستردگردید.

مطالب مشابه