نمایش نوار ابزار

کتاب «شهرداري كابل در چنبره مافيا» منتشر شد

پنجشنبه ۲۲ میزان ۱۳۸۹

   كتاب «شهرداري كابل در چنبرۀ مافيا» كه توسط سيد جعفرعادلي «حسينی» به چاپ رسيده است گام موفق و ارزنده اي است كه جريانات پشت پرده  حوادث سياسي، اقتصادي و اداري كشور به صورت يك مافيا عرض اندام نمودند.

سيد جعفرعادلي «حسيني» از جمله نويسندگان وپژوهشگراني است كه در دوره رياست خود در شهرداري كابل توانست چند ابتكار خوب و قوي در دورۀ ماموريت خود بوجود بياورد؛ اولين فعاليت بهينه و كارساز ايشان دوري جستن از فساد هاي اداري است و اين از جمله شاخص هاي است كه وي توانست در مقابل هيولاهاي مافياي درون شهرداري كابل به مبارزه بر خيزد و دومين ويژه گي آن اينكه: بعد از بركناري ايشان از وظيفه كه آنهم نتيجه عدم سازش با گروههاي متعدد در داخل شهرداري بود باعث گشت كه آقاي عادلي «حسيني» كتابي را تحت عنوان «شهرداري كابل در چنبره مافيا» تهيه و به چاپ برساند كه در حقيقت اين موضوع گوياي نقدي صريح بدنه هاي فاسد حكومت است و به واضح نشان مي دهد كه روابط بر ضوابط استيلا يافته و افرادي فاقد لياقت و كيفيت با استفاده هاي سوء از مناصب دولتي به جمع آوري بيت المال به نفع شخصي خود و حاميان شان مي نمايند؛ اين دريدن چهره هاي پشت پرده كاري ساده و آسان نبوده بلكه آقاي عادلي با در نظر داشتن مشكلات و پذيرفتن خطرات آن اين عمل شجاعانه را داشته است كه نظير آن در دواير حكومتي بسيار به ندرت مشاهده مي شود.

اگر بخواهيم شهرداري كابل را بعد از سقوط طالبان تاكنون ارزيابي نمائيم متوجه كاستي هاي زيادي مي شويم كه ضرورت است با نگاه ژرف گونه آن را بيبينم؛ به گفتۀ آقاي عادلي «حسيني» اگر ما به دقت از دوران دو شهردار گذشته يعني آقاي روح الله امان و مير عبدالاحد صاحبي و مخصوصاً صاحبي نابساماني هاي فراواني در شهرداري رونما مي گردد كه بيشترين ظرفيت  هاي كاري اين اداره به هدر رفته و با عدم مديريت و فقدان رهبري معقول، شهرداري كابل بعنوان يكي از ضعيف ترين ارگان دولتي ظاهر شده است.

كتاب «شهرداري كابل در چنبره مافيا» به خوبي زواياي پنهان اين اداره و عدم سلامت اداري آن را بر ملا ساخت و بسياري از بازيگران تباهي و سقوط از انتظام آن اداره را معرفي تمود.  با اينحال اين اولين قدم خوبي است در راستاي نقد شريان هاي مهم حكومت كه مردم بي صبرانه منتظر آن مي باشند.

به گفته نويسنده اين كتاب، گرد آوري آن در چنين شرايطي قدم مثبتي است تا يك اداره از زواياي مختلف آن مورد تحقيق صورت گيرد كه طبعا گذشته، حال و تحولات آيندۀ آن پيش روي خواننده قرار مي گيرد.

اين كتاب در شهرداري كابل با استقبال مضاعف روبرو شده تا جايكه هر جلد آن بصورت دست به دست در شعبات و دفاتر شهرداري كابل  مي چرخيد و بر روي آن بحث و تبادل نظر صورت مي گرفت.

مردم نيز مشتاقانه آن را مطالعه نموده و عقيده داشتند كه نه تنها شهرداري بلكه بسياري از ادارات دولتي در چنگال مافيا فرو رفته اند.  آنها متعقد اند كه نبايد اين واقعيت ها در صفحات اين كتاب باقي بماند بلكه از تنگناي محدوديت ها بر آمده و از فرد فرد جريانات تباه كننده اين و ضعيت بازپرسي و تحقيق به عمل آورده شود و تا جنايات و خيانات ملي شان ثابت نگردد خروج شان از كشور ملغي اعلام گردد.

به هر صورت افغانستان مي رود تا شيوه هاي بران تر و تيزنده  نقد را شاهد باشد و كشور را از بحبوحه هاي بعدي نجات دهد.

اما اينكه مردم چه انعكاساتي داشته اند موضوعي است كه فرصتي ديگر و گزارش ديگر را مي طلبد كه بصورت مختصر مي توان گفت كه مردم شهر كابل از هر گونه بيان واقعيت استقبال تموده و پيدايش اين كتاب نيز براي آنان يك فال نيك بوده است.

منبع:

هفته نامه انصاف ـ شماره 99 شنبه 19 دلو 1387

مطالب مشابه